Về dự án

Về dự án

Giới thiệu

Thành phố Đà Nẵng

Là thành phố lớn thứ sáu của Việt Nam với khoảng 307.400 thanh thiếu niên, Đà Nẵng đang trong tiến trình xây dựng để trở thành thành phố lành mạnh dành cho thanh thiếu niên.

Video giới thiệu Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em, Đà Nẵng - Việt Nam

© UNICEF Việt Nam

Tổng quan

Kế hoạch của dự án

Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn: bao gồm giai đoạn đồng kiến tạo và giai đoạn triển khai thực hiện.

Giai đoạn đồng kiến tạo là bước đo lường mức độ sẵn sàng của thành phố. Cụ thể là thông qua các buổi tham vấn trực tuyến với chính quyền, các bên liên quan, trẻ em và thanh thiếu niên để cung cấp thông tin nhằm xây dựng tài liệu thiết kế cho dự án kéo dài hai năm. Trong giai đoạn này, các buổi thảo luận sẽ giúp thiết lập mối quan hệ đối tác và đảm bảo sự nhận thức rõ ràng về các mục tiêu của Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em (Child Friendly Cities Initiative – CFCI) và Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030 (City Programme of Action on Children – CPAC).

Giai đoạn thực hiện của dự án sẽ được tiếp nối trên cơ sở những kết quả đạt được của giai đoạn đồng kiến tạo.

Mục tiêu

Mục tiêu dự án tại Đà Nẵng

Thúc đẩy các quy trình lập kế hoạch và ngân sách tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên của thành phố

Thúc đẩy các quy trình lập kế hoạch và ngân sách tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên của thành phố

Trao quyền cho thanh thiếu niên trong việc đưa ra quyết định

Trao quyền cho thanh thiếu niên trong việc đưa ra quyết định

Thực hiện hiệu quả chương trình học tập và trau dồi kiến thức

Thực hiện hiệu quả chương trình học tập và trau dồi kiến thức

Kết quả

Kết quả mong đợi của dự án

Thanh thiếu niên được trao quyền trong việc tham gia vào quy hoạch thành phố, bao gồm phát triển kế hoạch quản trị địa phương, ngân sách và cung cấp các dịch vụ xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên

Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên áp dụng công nghệ nhằm tìm kiếm các giải pháp tăng cường sức khỏe và phúc lợi của các em

Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên

Tất cả thanh thiếu niên kể cả những người bị thiệt thòi nhất được cung cấp các kỹ năng cần thiết

Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên

Các thực hành tốt được đưa vào tài liệu và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng

Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên

Trẻ em Đà Nẵng

(Số liệu và thông tin liên quan)