Trang chủ

Về dự án

Dự án tại Đà Nẵng

Dự án Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên (Healthy Cities for Adolescents - HCA) hỗ trợ xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một thành phố lành mạnh, năng động, thân thiện với trẻ em và thanh thiếu niên. Qua đó đảm bảo phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, nâng cao năng lực và ứng dụng tích hợp công nghệ.

Khảo sát nhu cầu về ứng dụng di động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng

Cảm nhận

Chia sẻ về dự án tại Đà Nẵng

"Tốc độ đô thị hóa cũng như số lượng người nhập cư gia tăng tại Đà Nẵng đang gây áp lực lớn và cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cần thiết của TTN trên địa bàn. "*

* Báo cáo tóm tắt: Phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên thành phố Đà Nẵng (11/2020)

Tin tức

Tin tức - Câu chuyện của chúng tôi

Liên kết

THÀNH PHỐ LÀNH MẠNH
CHO THANH THIẾU NIÊN

Hãy liên lạc với chúng tôi!