Nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và sự phát triển trẻ em vị thành niên tại Việt Nam

Văn bản
Avatar photo
Admin

Trường học là một trong những môi trường ảnh hướng đến sự phát triển tâm lý xã hội quan trọng nhất của thanh thiếu niên, nơi cung cấp các yếu tố tác động đến sức khỏe tâm thần, bảo vệ và cơ hội để nâng cao và hỗ trợ sức khỏe tâm thần của trẻ. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại trường học là rất quan trọng trong việc hỗ trợ tinh thần của học sinh lứa tuổi vị thành niên và giải quyết các yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng tâm thần ở trường học. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành một “Nghiên cứu toàn diện về các yếu tố liên quan đến trường học ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển toàn diện của trẻ em nam và nữ vị thành niên tại Việt Nam”. Nghiên cứu hướng đến giải quyết hai câu hỏi chính:

  1. Mối quan hệ giữa các yếu tố liên quan đến trường học và các vấn đề sức khỏe tâm thần / sự phát triển trẻ em nam và nữ vị thành niên là gì?
  2. Chương trình can thiệp nào nhắm vào các trường học có thể cải thiện sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên và sự phát triển toàn diện cho trẻ em nam và nữ ở Việt Nam?

 

Tải tài liệu
văn bản